Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

17 maja 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 402.095 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 344.458 309
  2.1 Należności od MFW 80.567 6
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 263.891 304
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 18.619 −653
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.585 −1.860
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.585 −1.860
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 724.001 5
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.399 5
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 718.602 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 36.669 −2.824
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.862.052 2.539
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.631.216 3.164
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 230.836 −626
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.910 0
9 Pozostałe aktywa 256.477 1.972
Aktywa razem 4.684.866 −511
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.225.368 −1.278
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.986.716 −54.515
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.393.651 −42.290
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 593.064 −12.225
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.893 −350
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 389.371 60.954
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 264.048 57.215
  5.2 Pozostałe zobowiązania 125.323 3.739
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 240.537 −2.195
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.790 111
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.413 −1.167
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.413 −1.167
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.459 0
10 Pozostałe pasywa 257.776 −2.083
11 Różnice z wyceny 397.340 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.200 11
Pasywa razem 4.684.866 −511