Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

17 май 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 402 095 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 344 458 309
  2.1 Вземания от МВФ 80 567 6
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 263 891 304
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 619 −653
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 585 −1 860
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 585 −1 860
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 724 001 5
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 399 5
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 718 602 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 36 669 −2 824
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 862 052 2 539
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 631 216 3 164
  7.2 Други ценни книжа 230 836 −626
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 910 0
9 Други активи 256 477 1 972
Общо активи 4 684 866 −511
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 225 368 −1 278
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 986 716 −54 515
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 393 651 −42 290
  2.2 Депозитно улеснение 593 064 −12 225
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 4 893 −350
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 389 371 60 954
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 264 048 57 215
  5.2 Други задължения 125 323 3 739
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 240 537 −2 195
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 790 111
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 413 −1 167
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 413 −1 167
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 459 0
10 Други задължения 257 776 −2 083
11 Сметки за преоценка 397 340 0
12 Капитал и резерви 107 200 11
Общо пасиви 4 684 866 −511