Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

17. května 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 402 095 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 344 458 309
  2.1 Pohledávky za MMF 80 567 6
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 263 891 304
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 18 619 −653
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 585 −1 860
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 585 −1 860
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 724 001 5
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 399 5
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 718 602 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 36 669 −2 824
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 862 052 2 539
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 631 216 3 164
  7.2 Ostatní cenné papíry 230 836 −626
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 910 0
9 Ostatní aktiva 256 477 1 972
Aktiva celkem 4 684 866 −511
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 225 368 −1 278
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 986 716 −54 515
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 393 651 −42 290
  2.2 Vkladová facilita 593 064 −12 225
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 893 −350
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 389 371 60 954
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 264 048 57 215
  5.2 Ostatní závazky 125 323 3 739
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 240 537 −2 195
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 790 111
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 413 −1 167
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 413 −1 167
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 459 0
10 Ostatní závazky 257 776 −2 083
11 Účty přecenění 397 340 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 200 11
Pasiva celkem 4 684 866 −511