Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

17.05.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 402 095 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 344 458 309
  2.1 SVF debitoru parādi 80 567 6
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 263 891 304
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 18 619 −653
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 585 −1 860
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 585 −1 860
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 724 001 5
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 399 5
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 718 602 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 36 669 −2 824
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 862 052 2 539
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 631 216 3 164
  7.2 Pārējie vērtspapīri 230 836 −626
8 Valdības parāds euro 23 910 0
9 Pārējie aktīvi 256 477 1 972
Kopā aktīvi 4 684 866 −511
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 225 368 −1 278
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 986 716 −54 515
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 393 651 −42 290
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 593 064 −12 225
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 4 893 −350
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 389 371 60 954
  5.1 Saistības pret valdību 264 048 57 215
  5.2 Pārējās saistības 125 323 3 739
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 240 537 −2 195
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 790 111
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 413 −1 167
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 413 −1 167
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 459 0
10 Pārējās saistības 257 776 −2 083
11 Pārvērtēšanas konti 397 340 0
12 Kapitāls un rezerves 107 200 11
Kopā pasīvi 4 684 866 −511