Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

17. maj 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 402.095 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 344.458 309
  2.1 Terjatve do MDS 80.567 6
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 263.891 304
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 18.619 −653
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.585 −1.860
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.585 −1.860
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 724.001 5
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.399 5
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 718.602 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 36.669 −2.824
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.862.052 2.539
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.631.216 3.164
  7.2 Drugi vrednostni papirji 230.836 −626
8 Javni dolg v eurih 23.910 0
9 Druga sredstva 256.477 1.972
Skupaj sredstva 4.684.866 −511
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.225.368 −1.278
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.986.716 −54.515
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.393.651 −42.290
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 593.064 −12.225
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 4.893 −350
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 389.371 60.954
  5.1 Sektor država 264.048 57.215
  5.2 Druge obveznosti 125.323 3.739
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 240.537 −2.195
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.790 111
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.413 −1.167
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.413 −1.167
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.459 0
10 Druge obveznosti 257.776 −2.083
11 Računi prevrednotenja 397.340 0
12 Kapital in rezerve 107.200 11
Skupaj obveznosti 4.684.866 −511