Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

17 mei 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 402.095 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 344.458 309
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.567 6
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 263.891 304
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.619 −653
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.585 −1.860
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.585 −1.860
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 724.001 5
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.399 5
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 718.602 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 36.669 −2.824
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.862.052 2.539
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.631.216 3.164
  7.2 Overige effecten 230.836 −626
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.910 0
9 Overige activa 256.477 1.972
Totaal activa 4.684.866 −511
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.225.368 −1.278
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.986.716 −54.515
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.393.651 −42.290
  2.2 Depositofaciliteit 593.064 −12.225
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.893 −350
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 389.371 60.954
  5.1 Overheid 264.048 57.215
  5.2 Overige verplichtingen 125.323 3.739
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 240.537 −2.195
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.790 111
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.413 −1.167
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.413 −1.167
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.459 0
10 Overige passiva 257.776 −2.083
11 Herwaarderingsrekeningen 397.340 0
12 Kapitaal en reserves 107.200 11
Totaal passiva 4.684.866 −511