Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

17 maj 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 402.095 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 344.458 309
  2.1 Fordringar på IMF 80.567 6
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 263.891 304
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 18.619 −653
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.585 −1.860
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.585 −1.860
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 724.001 5
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.399 5
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 718.602 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 36.669 −2.824
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.862.052 2.539
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.631.216 3.164
  7.2 Övriga värdepapper 230.836 −626
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.910 0
9 Övriga tillgångar 256.477 1.972
Summa tillgångar 4.684.866 −511
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.225.368 −1.278
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.986.716 −54.515
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.393.651 −42.290
  2.2 Inlåningsfacilitet 593.064 −12.225
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.893 −350
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 389.371 60.954
  5.1 Offentliga sektorn 264.048 57.215
  5.2 Övriga skulder 125.323 3.739
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 240.537 −2.195
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.790 111
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.413 −1.167
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.413 −1.167
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.459 0
10 Övriga skulder 257.776 −2.083
11 Värderegleringskonton 397.340 0
12 Kapital och reserver 107.200 11
Summa skulder 4.684.866 −511