Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

17. maj 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 402.095 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 344.458 309
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.567 6
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 263.891 304
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 18.619 −653
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.585 −1.860
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.585 −1.860
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 724.001 5
  5.1 Primære markedsoperationer 5.399 5
  5.2 Langfristede markedsoperationer 718.602 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 36.669 −2.824
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.862.052 2.539
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.631.216 3.164
  7.2 Andre værdipapirer 230.836 −626
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.910 0
9 Andre aktiver 256.477 1.972
Aktiver i alt 4.684.866 −511
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.225.368 −1.278
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.986.716 −54.515
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.393.651 −42.290
  2.2 Indlånsfacilitet 593.064 −12.225
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.893 −350
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 389.371 60.954
  5.1 Offentlig forvaltning og service 264.048 57.215
  5.2 Andre forpligtelser 125.323 3.739
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 240.537 −2.195
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 6.790 111
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.413 −1.167
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.413 −1.167
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.459 0
10 Andre forpligtelser 257.776 −2.083
11 Revalueringskonti 397.340 0
12 Kapital og reserver 107.200 11
Passiver i alt 4.684.866 −511