Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

17. mája 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 402 095 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 344 458 309
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 567 6
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 263 891 304
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 18 619 −653
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 585 −1 860
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 585 −1 860
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 724 001 5
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 399 5
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 718 602 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 36 669 −2 824
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 862 052 2 539
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 631 216 3 164
  7.2 Ostatné cenné papiere 230 836 −626
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 910 0
9 Ostatné aktíva 256 477 1 972
Aktíva spolu 4 684 866 −511
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 225 368 −1 278
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 986 716 −54 515
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 393 651 −42 290
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 593 064 −12 225
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 893 −350
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 389 371 60 954
  5.1 Verejná správa 264 048 57 215
  5.2 Ostatné záväzky 125 323 3 739
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 240 537 −2 195
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 790 111
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 413 −1 167
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 413 −1 167
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 459 0
10 Ostatné záväzky 257 776 −2 083
11 Účty precenenia 397 340 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 200 11
Pasíva spolu 4 684 866 −511