Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 27. janvārī

2017. gada 31. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 27. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 280.4 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 26. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.3 mljrd. ASV dolāru 0.3 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 319.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 1 109 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 23.5 mljrd. euro (līdz 201.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 27.3 mljrd. euro (līdz 181.9 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 25. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 32.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 34 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2017. gada 26. janvārī, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 5.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 3.4 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 406.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 434.3 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 19.4 mljrd. euro (līdz 1 730.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 27. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.1 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.8 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 207.9 mljrd. euro +1.3 mljrd. euro –0.9 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 23.5 mljrd. euro +1.0 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 58.8 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1319.9 mljrd. euro +16.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 26.5 mljrd. euro (līdz 978.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 061 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 323 628 −2 088
  2.1 SVF debitoru parādi 78 658 −21
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 244 971 −2 068
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35 781 4 429
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 805 −176
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 805 −176
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 588 671 −326
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 33 994 1 664
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 554 494 −2 076
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 183 87
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 80 421 2 283
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 049 756 19 325
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 730 309 19 409
  7.2 Pārējie vērtspapīri 319 447 −84
8 Valdības parāds euro 26 460 0
9 Pārējie aktīvi 235 183 −2 304
Kopā aktīvi 3 740 766 21 143
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 109 033 −1 717
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 385 659 −1 139
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 978 887 26 528
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 406 739 −27 529
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 33 −137
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 7 661 −2 009
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 305 200 23 433
  5.1 Saistības pret valdību 201 252 23 521
  5.2 Pārējās saistības 103 948 −88
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 132 994 −811
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 221 1 916
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 524 859
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 524 859
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 226 985 611
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 99 808 0
Kopā pasīvi 3 740 766 21 143

Kontaktinformācija presei