Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 27. siječnja 2017.

31. siječnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 27. siječnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 280,4 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
26. siječnja 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,3 mlrd. USD 0,3 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,1 mlrd. EUR na 319,4 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,7 mlrd. EUR na 1.109 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 23,5 mlrd. EUR na 201,3 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 27,3 mlrd. EUR na 181,9 mlrd. EUR. U srijedu, 25. siječnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 32,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 34 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana. U četvrtak, 26. siječnja 2017., dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 5,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 3,4 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 406,7 mlrd. EUR (u odnosu na 434,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 19,4 mlrd. EUR na 1.730,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 27. siječnja 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 11,1 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,8 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 207,9 mlrd. EUR +1,3 mlrd. EUR –0,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,5 mlrd. EUR +1,0 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora 58,8 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.319,9 mlrd. EUR +16,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 26,5 mlrd. EUR na 978,9 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 061 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 323 628 −2 088
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 78 658 −21
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 244 971 −2 068
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 781 4 429
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 805 −176
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 805 −176
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 588 671 −326
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 33 994 1 664
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 554 494 −2 076
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 183 87
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 80 421 2 283
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 049 756 19 325
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 730 309 19 409
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 319 447 −84
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 460 0
9 Ostala imovina 235 183 −2 304
Ukupno imovina 3 740 766 21 143
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 109 033 −1 717
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 385 659 −1 139
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 978 887 26 528
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 406 739 −27 529
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 33 −137
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 7 661 −2 009
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 305 200 23 433
  5.1 Opća država 201 252 23 521
  5.2 Ostale obveze 103 948 −88
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 132 994 −811
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 221 1 916
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 524 859
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 524 859
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 226 985 611
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 99 808 0
Ukupno obveze 3 740 766 21 143

Kontaktni podatci za medije