Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. jaanuar 2017

31. jaanuar 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

27. jaanuaril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 280,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
26. jaanuar 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,3 miljardit USA dollarit 0,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 319,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,7 miljardi euro võrra 1109 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 23,5 miljardi euro võrra 201,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 27,3 miljardi euro võrra 181,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. jaanuaril 2017 möödus 32,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 34 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 26. jaanuaril 2017 möödus 5,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 3,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 406,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 434,3 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 19,4 miljardi euro võrra 1730,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 27. jaanuar 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 11,1 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,8 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 207,9 miljardit eurot +1,3 miljardit eurot –0,9 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,5 miljardit eurot +1,0 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 58,8 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1319,9 miljardit eurot +16,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 26,5 miljardi euro võrra 978,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 061 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 323 628 −2 088
  2.1 Nõuded RVFle 78 658 −21
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 244 971 −2 068
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 781 4 429
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 805 −176
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 805 −176
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 588 671 −326
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 33 994 1 664
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 554 494 −2 076
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 183 87
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 80 421 2 283
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 049 756 19 325
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 730 309 19 409
  7.2 Muud väärtpaberid 319 447 −84
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 460 0
9 Muud varad 235 183 −2 304
Varad kokku 3 740 766 21 143
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 109 033 −1 717
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 385 659 −1 139
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 978 887 26 528
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 406 739 −27 529
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 33 −137
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 661 −2 009
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 305 200 23 433
  5.1 Valitsussektor 201 252 23 521
  5.2 Muud kohustused 103 948 −88
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 132 994 −811
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 221 1 916
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 524 859
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 524 859
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 226 985 611
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 99 808 0
Kohustused kokku 3 740 766 21 143

Kontaktandmed