Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. januáru 2017

31. januára 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. januára 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 280,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
26. januára 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,3 mld. USD 0,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 319,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,7 mld. EUR na 1 109 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 23,5 mld. EUR na 201,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 27,3 mld. EUR na 181,9 mld. EUR. V stredu 25. januára 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 32,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 34 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 26. januára 2017 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 5,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 3,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 406,7 mld. EUR (v porovnaní so 434,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 19,4 mld. EUR na 1 730,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 27. januáru 2017 Týždenná zmena: nákup Týždenná zmena: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 11,1 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,8 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 207,9 mld. EUR +1,3 mld. EUR -0,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 23,5 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 58,8 mld. EUR +1,9 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 319,9 mld. EUR +16,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 26,5 mld. EUR na 978,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 061 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 323 628 −2 088
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 658 −21
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 244 971 −2 068
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 781 4 429
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 805 −176
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 805 −176
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 588 671 −326
  5.1 Hlavné refinančné operácie 33 994 1 664
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 554 494 −2 076
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 183 87
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 80 421 2 283
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 049 756 19 325
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 730 309 19 409
  7.2 Ostatné cenné papiere 319 447 −84
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 460 0
9 Ostatné aktíva 235 183 −2 304
Aktíva spolu 3 740 766 21 143
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 109 033 −1 717
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 385 659 −1 139
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 978 887 26 528
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 406 739 −27 529
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 33 −137
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 661 −2 009
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 305 200 23 433
  5.1 Verejná správa 201 252 23 521
  5.2 Ostatné záväzky 103 948 −88
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 132 994 −811
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 221 1 916
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 524 859
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 524 859
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0
10 Ostatné pasíva 226 985 611
11 Účty precenenia 394 418 0
12 Základné imanie a rezervy 99 808 0
Pasíva spolu 3 740 766 21 143

Kontakt pre médiá