Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 stycznia 2017 roku

31 stycznia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27.01.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 280,4 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
26.01.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,3 mld USD 0,3 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR, do 319,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,7 mld EUR, do 1109 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 23,5 mld EUR, do 201,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 27,3 mld EUR, do 181,9 mld EUR. W środę 25.01.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 32,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 34 mld EUR. W czwartek 26.01.2017 przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 5,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 3,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 406,7 mld EUR (wobec 434,3 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 19,4 mld EUR, do 1730,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 27.01.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 11,1 mld EUR -0,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,8 mld EUR -0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 207,9 mld EUR +1,3 mld EUR -0,9 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,5 mld EUR +1,0 mld EUR -0,4 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 58,8 mld EUR +1,9 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1319,9 mld EUR +16,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 26,5 mld EUR, do 978,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.061 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 323.628 −2.088
  2.1 Należności od MFW 78.658 −21
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 244.971 −2.068
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.781 4.429
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.805 −176
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.805 −176
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 588.671 −326
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 33.994 1.664
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 554.494 −2.076
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 183 87
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 80.421 2.283
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.049.756 19.325
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.730.309 19.409
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 319.447 −84
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.460 0
9 Pozostałe aktywa 235.183 −2.304
Aktywa razem 3.740.766 21.143
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.109.033 −1.717
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.385.659 −1.139
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 978.887 26.528
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 406.739 −27.529
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 −137
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.661 −2.009
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 305.200 23.433
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 201.252 23.521
  5.2 Pozostałe zobowiązania 103.948 −88
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 132.994 −811
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.221 1.916
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.524 859
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.524 859
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 226.985 611
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.808 0
Pasywa razem 3.740.766 21.143

Kontakt z mediami