De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 december 2016

4 januari 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 december 2016 was de daling van EUR 30,6 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen en van een door een nationale centrale bank van het Eurosysteem doorgevoerde technische aanpassing ten bedrage van EUR 1 miljoen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 8,6 miljard naar EUR 286,4 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2 miljard naar EUR 320,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 1.126,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 18,2 miljard naar EUR 114,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 4,7 miljard naar EUR 171,6 miljard. Op woensdag 28 december 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 32,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 39,1 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 424,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 422,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 5,4 miljard naar EUR 1.654 miljard De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 30 december 2016 Verschil t.o.v. 23 december 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 23 december 2016 – Aflossingen Verschil t.o.v. 23 december 2016 – Kwartaaleinde-aanpassingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,8 miljard - - -EUR 0,0 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,9 miljard - - +EUR 0,0 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 203,5 miljard +EUR 0,0 miljard - -EUR 0,6 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 22,8 miljard - -EUR 0,2 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 51,1 miljard +EUR 0,0 miljard - -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.254,6 miljard +EUR 0,0 miljard - -EUR 4,8 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,3 miljard - - +EUR 0,2 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 41,9 miljard naar EUR 889 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde verslaggevingsregels worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 december 2016 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom "Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen". De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.098,046 per fine ounce

USD: 1,0541 per EUR

JPY: 123,4 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2746 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 382.061 1 −30.575
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 327.854 1.607 8.476
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.752 23 1.600
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 249.102 1.584 6.876
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.719 −5.584 769
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.082 890 −80
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.082 890 −80
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 595.873 6.073 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 39.131 6.254 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 556.570 0 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 172 −181 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 69.104 −2.554 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.974.899 404 −7.845
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.654.026 −174 −5.271
  7.2 Overige waardepapieren 320.873 578 −2.574
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.460 −2 25
9 Overige activa 236.847 −3.201 8.789
Totaal activa 3.662.901 −2.367 −20.441
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.126.216 −521 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.313.264 −40.520 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 888.988 −41.875 0
  2.2 Depositofaciliteit 424.208 1.335 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 69 20 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.427 611 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 220.760 −17.255 −1
  5.1 Overheid 114.880 −18.193 −2
  5.2 Overige verplichtingen 105.880 939 1
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 205.678 59.985 4
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.644 −3.640 292
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.301 −1.317 188
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.301 −1.317 188
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0 1.131
10 Overige passiva 221.402 290 2.074
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0 −24.128
12 Kapitaal en reserves 99.527 0 0
Totaal passiva 3.662.901 −2.367 −20.441

Contactpersonen voor de media