Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. gruodžio 30 d.

2017 m. sausio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. gruodžio 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 30,6 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų atlikus techninę korekciją.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,6 mlrd. eurų – iki 286,4 mlrd. eurų. Šį pokytį lėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2 mlrd. eurų – iki 320,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 1 126,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,2 mlrd. eurų – iki 114,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 171,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. gruodžio 28 d., baigėsi 32,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 39,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 424,2 mlrd. eurų (palyginti su 422,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 1 654 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. gruodžio 30 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. gruodžio 23 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. gruodžio 23 d. – išpirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. gruodžio 23 d. – koregavimas ketvirčio pabaigoje
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 6,9 mlrd. eurų +0,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 203,5 mlrd. eurų +0,0 mlrd. eurų –0,6 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 22,8 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 51,1 mlrd. eurų +0,0 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 254,6 mlrd. eurų +0,0 mlrd. eurų –4,8 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,3 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 41,9 mlrd. eurų – iki 889 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje pagal rinkos palūkanų normas ir kainas. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2016 m. gruodžio 31 d., parodyta papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui taikyti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 098,046 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,0541 už EUR

JPY: 123,4 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2746 EUR už SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 382 061 1 −30 575
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 327 854 1 607 8 476
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 752 23 1 600
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 249 102 1 584 6 876
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 719 −5 584 769
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 082 890 −80
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 082 890 −80
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 595 873 6 073 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 39 131 6 254 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 556 570 0 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 172 −181 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 69 104 −2 554 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 974 899 404 −7 845
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 654 026 −174 −5 271
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 320 873 578 −2 574
8 Valdžios skola eurais 26 460 −2 25
9 Kitas turtas 236 847 −3 201 8 789
Visas turtas 3 662 901 −2 367 −20 441
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 126 216 −521 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 313 264 −40 520 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 888 988 −41 875 0
  2.2 Indėlių galimybė 424 208 1 335 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 69 20 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 427 611 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 220 760 −17 255 −1
  5.1 Valdžiai 114 880 −18 193 −2
  5.2 Kiti įsipareigojimai 105 880 939 1
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 205 678 59 985 4
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 644 −3 640 292
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 301 −1 317 188
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 301 −1 317 188
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 263 0 1 131
10 Kiti įsipareigojimai 221 402 290 2 074
11 Perkainojimo sąskaitos 394 418 0 −24 128
12 Kapitalas ir rezervai 99 527 0 0
Visi įsipareigojimai 3 662 901 −2 367 −20 441

Kontaktai žiniasklaidai