Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 30. prosinca 2016.

4. siječnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 30. prosinca 2016. smanjenje stanja zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) za 30,6 mlrd. EUR odražava tromjesečno vrijednosno usklađivanje te tehničku prilagodbu jedne nacionalne središnje banke Eurosustava u iznosu 1 mil. EUR.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 8,6 mlrd. EUR na 286,4 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti povezane sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2 mlrd. EUR na 320,9 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,5 mlrd. EUR na 1.126,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 18,2 mlrd. EUR na 114,9 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 4,7 mlrd. EUR na 171,6 mlrd. EUR. U srijedu, 28. prosinca 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 32,9 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 39,1 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 424,2 mlrd. EUR (u odnosu na 422,9 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 5,4 mlrd. EUR na 1.654 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 30. prosinca 2016. Razlika u odnosu na 23. prosinca 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 23. prosinca 2016. – dospjelo Razlika u odnosu na 23. prosinca 2016. – usklađivanja na kraju tromjesečja
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 12,8 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,9 mlrd. EUR +0,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 203,5 mlrd. EUR +0,0 mlrd. EUR –0,6 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 22,8 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 51,1 mlrd. EUR +0,0 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.254,6 mlrd. EUR +0,0 mlrd. EUR –4,8 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,3 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 41,9 mlrd. EUR na 889 mlrd. EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 31. prosinca 2016. prikazan je u dodatnom stupcu »Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja«. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 1.098,046 EUR za uncu

USD: 1,0541 za EUR

JPY: 123,4 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,2746 EUR za SDR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 061 1 −30 575
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 327 854 1 607 8 476
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 78 752 23 1 600
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 249 102 1 584 6 876
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 719 −5 584 769
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 082 890 −80
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 082 890 −80
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 595 873 6 073 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 39 131 6 254 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 556 570 0 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 172 −181 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 69 104 −2 554 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 974 899 404 −7 845
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 654 026 −174 −5 271
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 320 873 578 −2 574
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 460 −2 25
9 Ostala imovina 236 847 −3 201 8 789
Ukupno imovina 3 662 901 −2 367 −20 441
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 126 216 −521 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 313 264 −40 520 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 888 988 −41 875 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 424 208 1 335 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 69 20 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 427 611 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 220 760 −17 255 −1
  5.1 Opća država 114 880 −18 193 −2
  5.2 Ostale obveze 105 880 939 1
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 205 678 59 985 4
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 644 −3 640 292
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 9 301 −1 317 188
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 301 −1 317 188
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0 1 131
10 Ostale obveze 221 402 290 2 074
11 Računi revalorizacije 394 418 0 −24 128
12 Kapital i pričuve 99 527 0 0
Ukupno obveze 3 662 901 −2 367 −20 441

Kontaktni podatci za medije