Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 30ής Δεκεμβρίου 2016

4 Ιανουαρίου 2017

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 30 Δεκεμβρίου 2016, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 30,6 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές, καθώς και μια τεχνική προσαρμογή ύψους 1 εκατ. ευρώ που διενέργησε μία εθνική κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 8,6 δισεκ. ευρώ σε 286,4 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Κατά την υπό εξέταση εβδομάδα, το Ευρωσύστημα δεν διενέργησε καμία πράξη παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 2 δισεκ. ευρώ σε 320,9 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 1.126,2 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 18,2 δισεκ. ευρώ σε 114,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 4,7 δισεκ. ευρώ σε 171,6 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 32,9 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 39,1 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 424,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 422,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα μειώθηκαν κατά 5,4 δισεκ. ευρώ σε 1.654 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 30 Δεκεμβρίου 2016 Διαφορά σε σχέση με τις 23 Δεκεμβρίου 2016 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 23 Δεκεμβρίου 2016 – Εξοφλήσεις Διαφορά σε σχέση με τις 23 Δεκεμβρίου 2016 – Προσαρμογές τέλους τριμήνου
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 12,8 δισεκ. ευρώ - - -0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 6,9 δισεκ. ευρώ - - +0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 203,5 δισεκ. ευρώ +0,0 δισεκ. ευρώ - -0,6 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 22,8 δισεκ. ευρώ - -0,2 δισεκ. ευρώ -0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του επιχειρηματικού τομέα 51,1 δισεκ. ευρώ +0,0 δισεκ. ευρώ - -0,2 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 1.254,6 δισεκ. ευρώ +0,0 δισεκ. ευρώ - -4,8 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 102,3 δισεκ. ευρώ - - +0,2 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 41,9 δισεκ. ευρώ σε 889 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη «Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.098,046 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

Δολάρια ΗΠΑ: 1,0541 προς 1 ευρώ

Γιεν Ιαπωνίας: 123,4 προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,2746 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 382.061 1 −30.575
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 327.854 1.607 8.476
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 78.752 23 1.600
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 249.102 1.584 6.876
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 30.719 −5.584 769
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.082 890 −80
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.082 890 −80
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 595.873 6.073 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 39.131 6.254 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 556.570 0 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 172 −181 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 69.104 −2.554 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 1.974.899 404 −7.845
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 1.654.026 −174 −5.271
  7.2 Λοιποί τίτλοι 320.873 578 −2.574
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.460 −2 25
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 236.847 −3.201 8.789
Σύνολο ενεργητικού 3.662.901 −2.367 −20.441
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.126.216 −521 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.313.264 −40.520 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 888.988 −41.875 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 424.208 1.335 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 69 20 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 9.427 611 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 220.760 −17.255 −1
  5.1 Γενική κυβέρνηση 114.880 −18.193 −2
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 105.880 939 1
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 205.678 59.985 4
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.644 −3.640 292
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.301 −1.317 188
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.301 −1.317 188
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 59.263 0 1.131
10 Λοιπές υποχρεώσεις 221.402 290 2.074
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 394.418 0 −24.128
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 99.527 0 0
Σύνολο παθητικού 3.662.901 −2.367 −20.441

Εκπρόσωποι Τύπου