Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 december 2016

4 januari 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 december 2016 speglade ökningen på 30,6 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar samt en teknisk justering på 1 miljon EUR, vilken genomfördes av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 8,6 miljarder EUR till 286,4 miljarder EUR. Ändringen berodde på kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Under denna vecka genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2 miljarder EUR till 320,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 1 126,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 18,2 miljarder EUR till 114,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 4,7 miljarder EUR till 171,6 miljarder EUR. Onsdagen den 28 december 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 32,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 39,1 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 424,2 miljarder EUR (jämfört med 422,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 5,4 miljarder EUR till 1 654 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 30 december 2016 Förändring jämfört med den 23 december 2016 – Köp Förändring jämfört med den 23 december 2016 – Inlösen Förändring jämfört med den 23 december 2016 – Justeringar vid kvartalets slut
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 12,8 miljarder EUR - - -0,0 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,9 miljarder EUR - - +0,0 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 203,5 miljarder EUR +0,0 miljarder EUR - -0,6 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 22,8 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 51,1 miljarder EUR +0,0 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 1 254,6 miljarder EUR +0,0 miljarder EUR - -4,8 miljarder EUR
Program för värdepappersmarknaderna 102,3 miljarder EUR - - +0,2 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 41,9 miljarder EUR till 889 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 december 2016 visas i tilläggskolumnen ”Förändring jämfört med föregående vecka avseende justeringar vid kvartalets slut”. Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 1 098,046 EUR per fine oz.

USD: 1,0541 per EUR

JPY: 123,4 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2746 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 382.061 1 −30.575
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 327.854 1.607 8.476
  2.1 Fordringar på IMF 78.752 23 1.600
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 249.102 1.584 6.876
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.719 −5.584 769
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.082 890 −80
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.082 890 −80
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 595.873 6.073 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 39.131 6.254 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 556.570 0 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 172 −181 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 69.104 −2.554 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.974.899 404 −7.845
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.654.026 −174 −5.271
  7.2 Andra värdepapper 320.873 578 −2.574
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.460 −2 25
9 Övriga tillgångar 236.847 −3.201 8.789
Summa tillgångar 3.662.901 −2.367 −20.441
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.126.216 −521 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.313.264 −40.520 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 888.988 −41.875 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 424.208 1.335 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 69 20 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.427 611 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 220.760 −17.255 −1
  5.1 Offentliga sektorn 114.880 −18.193 −2
  5.2 Övriga skulder 105.880 939 1
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 205.678 59.985 4
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.644 −3.640 292
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.301 −1.317 188
  8.1 Inlåning och övriga skulder 9.301 −1.317 188
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0 1.131
10 Övriga skulder 221.402 290 2.074
11 Värderegleringskonton 394.418 0 −24.128
12 Eget kapital 99.527 0 0
Summa skulder 3.662.901 −2.367 −20.441

Kontakt för media