Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.12.2016

4.1.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.12.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 30,6 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen sekä erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin tekemän miljoonan euron suuruisen teknisen siirron vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 8,6 miljardilla eurolla 286,4 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2 miljardilla eurolla 320,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,5 miljardilla eurolla 1 126,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 18,2 miljardilla eurolla 114,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 4,7 miljardilla eurolla 171,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.12.2016 erääntyi 32,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 39,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 424,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 422,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä supistui 5,4 miljardilla eurolla 1 654 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 30.12.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: uudelleenarvostuksen vaikutus
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa - - -0,0 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,9 miljardia euroa - - +0,0 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 203,5 miljardia euroa +0,0 miljardia euroa - -0,6 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 22,8 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 51,1 miljardia euroa +0,0 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 254,6 miljardia euroa +0,0 miljardia euroa - -4,8 miljardia euroa
Velkapaperiohjelma 102,3 miljardia euroa - - +0,2 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 41,9 miljardilla eurolla 889 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja -hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.12.2016 esitetään sarakkeessa ”Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: uudelleenarvostuksen vaikutus”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 098,046 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,0541

Japanin jeni / euro: 123,4

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2746 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 382 061 1 −30 575
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 327 854 1 607 8 476
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 752 23 1 600
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 249 102 1 584 6 876
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 719 −5 584 769
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 082 890 −80
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 082 890 −80
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 595 873 6 073 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 39 131 6 254 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 556 570 0 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 172 −181 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 69 104 −2 554 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 974 899 404 −7 845
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 654 026 −174 −5 271
  7.2 Muut arvopaperit 320 873 578 −2 574
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 460 −2 25
9 Muut saamiset 236 847 −3 201 8 789
Vastaavaa yhteensä 3 662 901 −2 367 −20 441
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 126 216 −521 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 313 264 −40 520 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 888 988 −41 875 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 424 208 1 335 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 69 20 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 427 611 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 220 760 −17 255 −1
  5.1 Julkisyhteisöt 114 880 −18 193 −2
  5.2 Muut 105 880 939 1
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 205 678 59 985 4
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 644 −3 640 292
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 301 −1 317 188
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 301 −1 317 188
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0 1 131
10 Muut velat 221 402 290 2 074
11 Arvonmuutostilit 394 418 0 −24 128
12 Pääoma ja rahastot 99 527 0 0
Vastattavaa yhteensä 3 662 901 −2 367 −20 441

Yhteyshenkilöt