Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 декември 2016 г.

4 януари 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 30 декември 2016 г., нарастването с 30,6 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отразява корекции вследствие на извършената тримесечна преоценка, както и технически корекции в размер на 1 млн. евро, извършени от една национална централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 8,6 млрд. евро до 286,4 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2 млрд. евро до 320,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,5 млрд. евро до 1126,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 18,2 млрд. евро до 114,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 4,7 млрд. евро до 171,6 млрд. евро. На 28 декември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 32,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 39,1 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 424,2 млрд. евро (при 422,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), намаляват с 5,4 млрд. евро до 1654 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 30 декември 2016 г. Разлика спрямо 23 декември 2016 г. – покупки Разлика спрямо 23 декември 2016 г. – изплащания Разлика спрямо 23 декември 2016 г. – корекции в края на тримесечието
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 12,8 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,9 млрд. евро +0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 203,5 млрд. евро +0,0 млрд. евро -0,6 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 22,8 млрд. евро -0,2 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 51,1 млрд. евро +0,0 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1254,6 млрд. евро +0,0 млрд. евро -4,8 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,3 млрд. евро +0,2 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 41,9 млрд. евро до 889 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 31 декември 2016 г. е представен в допълнителна колона „Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 1098,046 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,0541 за 1 евро

Японска йена – 123,4 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,2746 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 382 061 1 −30 575
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 327 854 1 607 8 476
  2.1 Вземания от МВФ 78 752 23 1 600
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 249 102 1 584 6 876
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 719 −5 584 769
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 19 082 890 −80
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 082 890 −80
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 595 873 6 073 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 39 131 6 254 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 556 570 0 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 172 −181 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 69 104 −2 554 0
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 974 899 404 −7 845
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 654 026 −174 −5 271
  7.2 Други ценни книжа 320 873 578 −2 574
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 460 −2 25
9 Други активи 236 847 −3 201 8 789
Общо активи 3 662 901 −2 367 −20 441
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 126 216 −521 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 313 264 −40 520 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 888 988 −41 875 0
  2.2 Депозитно улеснение 424 208 1 335 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 69 20 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 427 611 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 220 760 −17 255 −1
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 114 880 −18 193 −2
  5.2 Други задължения 105 880 939 1
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 205 678 59 985 4
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 644 −3 640 292
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 301 −1 317 188
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 301 −1 317 188
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 263 0 1 131
10 Други задължения 221 402 290 2 074
11 Сметки за преоценка 394 418 0 −24 128
12 Капитал и резерви 99 527 0 0
Общо пасиви 3 662 901 −2 367 −20 441

Данни за контакт за медиите