Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 30. decembrī

2017. gada 4. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 30. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 30.6 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī vienas Eurosistēmas centrālās bankas veiktās tehniskās korekcijas 1 milj. euro apmērā.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 8.6 mljrd. euro (līdz 286.4 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2 mljrd. euro (līdz 320.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 1 126.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.2 mljrd. euro (līdz 114.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 4.7 mljrd. euro (līdz 171.6 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 28. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 32.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 39.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 424.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 422.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 5.4 mljrd. euro (līdz 1 654 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 30. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 23. decembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 23. decembri Pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 23. decembri ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.8 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.9 mljrd. euro +0.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 203.5 mljrd. euro +0.0 mljrd. euro –0.6 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 22.8 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 51.1 mljrd. euro +0.0 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 254.6 mljrd. euro +0.0 mljrd. euro –4.8 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.3 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 41.9 mljrd. euro (līdz 889 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2016. gada 31. decembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 098.046 EUR par Trojas unci

1.0541 USD par 1 EUR

123.4 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2746 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 061 1 −30 575
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 327 854 1 607 8 476
  2.1 SVF debitoru parādi 78 752 23 1 600
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 249 102 1 584 6 876
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 719 −5 584 769
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 082 890 −80
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 082 890 −80
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 595 873 6 073 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 39 131 6 254 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 556 570 0 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 172 −181 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 69 104 −2 554 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 974 899 404 −7 845
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 654 026 −174 −5 271
  7.2 Pārējie vērtspapīri 320 873 578 −2 574
8 Valdības parāds euro 26 460 −2 25
9 Pārējie aktīvi 236 847 −3 201 8 789
Kopā aktīvi 3 662 901 −2 367 −20 441
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 126 216 −521 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 313 264 −40 520 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 888 988 −41 875 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 424 208 1 335 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 69 20 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 427 611 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 220 760 −17 255 −1
  5.1 Saistības pret valdību 114 880 −18 193 −2
  5.2 Pārējās saistības 105 880 939 1
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 205 678 59 985 4
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 644 −3 640 292
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 301 −1 317 188
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 301 −1 317 188
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0 1 131
10 Pārējās saistības 221 402 290 2 074
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0 −24 128
12 Kapitāls un rezerves 99 527 0 0
Kopā pasīvi 3 662 901 −2 367 −20 441

Kontaktinformācija presei