Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. lednu 2016

26. ledna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. ledna 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,2 mld. EUR na 270,7 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
21. ledna 2016  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 125 mil. USD 102 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 355,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 4,1 mld. EUR na 1 061,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 22 mld. EUR na 117,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 8 mld. EUR na 327,2 mld. EUR. Ve středu 20. ledna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 65,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 65,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 207,4 mld. EUR (ve srovnání s 216 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17 mld. EUR na 846,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 22. lednu 2016 Rozdíl v porovnání s 15. lednem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 15. lednem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,2 mld. EUR -0,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,3 mld. EUR -0,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 148,9 mld. EUR +3,3 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 15,8 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 529,7 mld. EUR +14,5 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 123,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2 mld. EUR na 549,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 307 971 −434
  2.1 Pohledávky za MMF 80 392 35
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 227 580 −469
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 839 1 913
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 607 59
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 607 59
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 534 762 −590
  5.1 Hlavní refinanční operace 65 197 −545
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 469 543 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 22 −45
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 114 651 2 816
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 202 092 16 660
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 846 725 17 008
  7.2 Ostatní cenné papíry 355 367 −348
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 145 0
9 Ostatní aktiva 217 747 −4 162
Aktiva celkem 2 794 527 16 263
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 061 502 −4 101
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 757 158 −6 521
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 549 568 2 034
  2.2 Vkladová facilita 207 420 −8 542
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 170 −12
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 069 199
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 204 859 26 489
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 117 424 22 037
  5.2 Ostatní závazky 87 436 4 452
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 120 967
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 299 1 809
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 660 −543
  8.1 Vklady a ostatní závazky 3 660 −543
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 213 874 −2 038
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 635 1
Pasiva celkem 2 794 527 16 263

Kontakty pro média