Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. januar 2016

26. januar 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. januar 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 270,7 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
21. januar 2016  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 125 mio. USD 102 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 355,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,1 mia. euro til 1.061,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 22 mia. euro til 117,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 8 mia. euro til 327,2 mia. euro. Onsdag den 20. januar 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 65,7 mia. euro, og en ny på 65,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 207,4 mia. euro (mod 216 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17 mia. euro til 846,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 22. januar 2016 Ændring i forhold til 15. januar 2016 – opkøb Ændring i forhold til 15. januar 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,2 mia. euro - -0,4 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 9,3 mia. euro - -0,3 mia. euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 148,9 mia. euro +3,3 mia. euro -0,4 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 15,8 mia. euro +0,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 529,7 mia. euro +14,5 mia. euro -
Securities Markets Programme 123,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2 mia. euro til 549,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 307.971 −434
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.392 35
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 227.580 −469
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.839 1.913
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.607 59
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.607 59
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 534.762 −590
  5.1 Primære markedsoperationer 65.197 −545
  5.2 Langfristede markedsoperationer 469.543 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 22 −45
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 114.651 2.816
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.202.092 16.660
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 846.725 17.008
  7.2 Andre værdipapirer 355.367 −348
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.145 0
9 Andre aktiver 217.747 −4.162
Aktiver i alt 2.794.527 16.263
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.061.502 −4.101
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 757.158 −6.521
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 549.568 2.034
  2.2 Indlånsfacilitet 207.420 −8.542
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 170 −12
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.069 199
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 204.859 26.489
  5.1 Offentlig forvaltning og service 117.424 22.037
  5.2 Andre forpligtelser 87.436 4.452
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.120 967
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 6.299 1.809
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 3.660 −543
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.660 −543
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 213.874 −2.038
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 97.635 1
Passiver i alt 2.794.527 16.263

Medie- og pressehenvendelser