Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 22ας Ιανουαρίου 2016

26 Ιανουαρίου 2016

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 22 Ιανουαρίου 2016 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 270,7 δισεκ. ευρώ.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
21 Ιανουαρίου 2016  Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 125 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 102 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 355,4 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 4,1 δισεκ. ευρώ σε 1.061,5 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 22 δισεκ. ευρώ σε 117,4 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 8 δισεκ. ευρώ σε 327,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 65,7 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 65,2 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 207,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 216 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 17 δισεκ. ευρώ σε 846,7 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 22 Ιανουαρίου 2016 Διαφορά σε σχέση με τις 15 Ιανουαρίου 2016 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 15 Ιανουαρίου 2016 – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 20,2 δισεκ. ευρώ - -0,4 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 9,3 δισεκ. ευρώ - -0,3 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 148,9 δισεκ. ευρώ +3,3 δισεκ. ευρώ -0,4 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 15,8 δισεκ. ευρώ +0,4 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 529,7 δισεκ. ευρώ +14,5 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 123,0 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 2 δισεκ. ευρώ σε 549,6 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 338.713 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 307.971 −434
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 80.392 35
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 227.580 −469
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 31.839 1.913
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 21.607 59
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 21.607 59
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 534.762 −590
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 65.197 −545
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 469.543 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 22 −45
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 114.651 2.816
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 1.202.092 16.660
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 846.725 17.008
  7.2 Λοιποί τίτλοι 355.367 −348
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.145 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 217.747 −4.162
Σύνολο ενεργητικού 2.794.527 16.263
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.061.502 −4.101
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 757.158 −6.521
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 549.568 2.034
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 207.420 −8.542
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 170 −12
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.069 199
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 204.859 26.489
  5.1 Γενική κυβέρνηση 117.424 22.037
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 87.436 4.452
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 39.120 967
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 6.299 1.809
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.660 −543
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.660 −543
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 59.179 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 213.874 −2.038
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 346.172 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 97.635 1
Σύνολο παθητικού 2.794.527 16.263

Εκπρόσωποι Τύπου