Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. januarja 2016

26. januar 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. januarja 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 270,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
21. januar 2016  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 125 mio USD 102 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 355,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,1 milijarde EUR na 1.061,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 22 milijard EUR na 117,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 8 milijard EUR na 327,2 milijarde EUR. V sredo, 20. januarja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 65,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 65,2 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 207,4 milijarde EUR (v primerjavi z 216 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17 milijard EUR na 846,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 22. januarja 2016 Razlika od 15. januarja 2016 – kupljeno Razlika od 15. januarja 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,2 milijarde EUR - –0,4 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,3 milijarde EUR - –0,3 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 148,9 milijarde EUR +3,3 milijarde EUR –0,4 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 15,8 milijarde EUR +0,4 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 529,7 milijarde EUR +14,5 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 123,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2 milijardi EUR na 549,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 307.971 −434
  2.1 Terjatve do MDS 80.392 35
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 227.580 −469
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.839 1.913
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.607 59
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.607 59
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 534.762 −590
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 65.197 −545
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 469.543 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 22 −45
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 114.651 2.816
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.202.092 16.660
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 846.725 17.008
  7.2 Drugi vrednostni papirji 355.367 −348
8 Dolg širše države v EUR 25.145 0
9 Druga sredstva 217.747 −4.162
Skupaj sredstva 2.794.527 16.263
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.061.502 −4.101
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 757.158 −6.521
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 549.568 2.034
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 207.420 −8.542
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 170 −12
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.069 199
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 204.859 26.489
  5.1 Širša država 117.424 22.037
  5.2 Druge obveznosti 87.436 4.452
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.120 967
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 6.299 1.809
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 3.660 −543
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 3.660 −543
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 213.874 −2.038
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 97.635 1
Skupaj obveznosti 2.794.527 16.263

Stiki za medije