Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. januáru 2016

26. januára 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. januára 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,2 mld. EUR na 270,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
21. januára 2016  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 125 mil. USD 102 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,3 mld. EUR na 355,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,1 mld. EUR na 1 061,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 22 mld. EUR na 117,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 8 mld. EUR na 327,2 mld. EUR. V stredu 20. januára 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 65,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 65,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 207,4 mld. EUR (v porovnaní s 216 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17 mld. EUR na 846,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 22. januáru 2016 Zmena oproti 15. januáru 2016: nákup Zmena oproti 15. januáru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,2 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,3 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 148,9 mld. EUR +3,3 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 15,8 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 529,7 mld. EUR +14,5 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 123,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2 mld. EUR na 549,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 307 971 −434
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 392 35
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 227 580 −469
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 839 1 913
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 607 59
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 607 59
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 534 762 −590
  5.1 Hlavné refinančné operácie 65 197 −545
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 469 543 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 22 −45
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 114 651 2 816
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 202 092 16 660
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 846 725 17 008
  7.2 Ostatné cenné papiere 355 367 −348
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 145 0
9 Ostatné aktíva 217 747 −4 162
Aktíva spolu 2 794 527 16 263
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 061 502 −4 101
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 757 158 −6 521
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 549 568 2 034
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 207 420 −8 542
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 170 −12
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 069 199
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 204 859 26 489
  5.1 Verejná správa 117 424 22 037
  5.2 Ostatné záväzky 87 436 4 452
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 120 967
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 299 1 809
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 660 −543
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 660 −543
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 213 874 −2 038
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 97 635 1
Pasíva spolu 2 794 527 16 263

Kontakt pre médiá