Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 22. siječnja 2016.

26. siječnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 22. siječnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 mlrd. EUR na 270,7 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
21. siječnja 2016.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 125 mil. USD 102 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,3 mlrd. EUR na 355,4 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 4,1 mlrd. EUR na 1.061,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 22 mlrd. EUR na 117,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 8 mlrd. EUR na 327,2 mlrd. EUR. U srijedu, 20. siječnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 65,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 65,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 207,4 mlrd. EUR (u odnosu na 216 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17 mlrd. EUR na 846,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 22. siječnja 2016. Razlika u odnosu na 15. siječnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 15. siječnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,2 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,3 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 148,9 mlrd. EUR +3,3 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 15,8 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 529,7 mlrd. EUR +14,5 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 123,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 2 mlrd. EUR na 549,6 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 307 971 −434
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 392 35
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 227 580 −469
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 839 1 913
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 607 59
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 607 59
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 534 762 −590
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 65 197 −545
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 469 543 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 22 −45
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 114 651 2 816
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 202 092 16 660
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 846 725 17 008
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 355 367 −348
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 145 0
9 Ostala imovina 217 747 −4 162
Ukupno imovina 2 794 527 16 263
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 061 502 −4 101
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 757 158 −6 521
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 549 568 2 034
  2.2 Novčani depoziti 207 420 −8 542
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 170 −12
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 069 199
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 204 859 26 489
  5.1 Opća država 117 424 22 037
  5.2 Ostale obveze 87 436 4 452
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 39 120 967
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 299 1 809
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 660 −543
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 660 −543
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0
10 Ostale obveze 213 874 −2 038
11 Računi revalorizacije 346 172 0
12 Kapital i pričuve 97 635 1
Ukupno obveze 2 794 527 16 263

Kontaktni podatci za medije