Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 januari 2016

26 januari 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 22 januari 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 270,7 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
21 januari 2016  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 125 miljoner USD 102 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 355,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,1 miljarder EUR till 1 061,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 22 miljarder EUR till 117,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 8 miljarder EUR till 327,2 miljarder EUR. Onsdagen den 20 januari 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 65,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 65,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 207,4 miljarder EUR (jämfört med 216 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17 miljarder EUR till 846,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 22 januari 2016 Förändring jämfört med den 15 januari 2016 – Köp Förändring jämfört med den 15 januari 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,2 miljarder EUR - - 0,4 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,3 miljarder EUR - - 0,3 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 148,9 miljarder EUR + 3,3 miljarder EUR - 0,4 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 15,8 miljarder EUR + 0,4 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 529,7 miljarder EUR + 14,5 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 123,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2 miljarder EUR till 549,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 307.971 −434
  2.1 Fordringar på IMF 80.392 35
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 227.580 −469
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.839 1.913
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.607 59
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.607 59
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 534.762 −590
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 65.197 −545
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 469.543 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 22 −45
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 114.651 2.816
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.202.092 16.660
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 846.725 17.008
  7.2 Andra värdepapper 355.367 −348
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.145 0
9 Övriga tillgångar 217.747 −4.162
Summa tillgångar 2.794.527 16.263
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.061.502 −4.101
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 757.158 −6.521
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 549.568 2.034
  2.2 Inlåningsfacilitet 207.420 −8.542
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 170 −12
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.069 199
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 204.859 26.489
  5.1 Offentliga sektorn 117.424 22.037
  5.2 Övriga skulder 87.436 4.452
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.120 967
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.299 1.809
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.660 −543
  8.1 Inlåning och övriga skulder 3.660 −543
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 213.874 −2.038
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 97.635 1
Summa skulder 2.794.527 16.263

Kontakt för media