Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 22. janvārī

2016. gada 26. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 22. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 270.7 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 21. janvāris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 125 milj. ASV dolāru 102 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 355.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 1 061.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 22 mljrd. euro (līdz 117.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 8 mljrd. euro (līdz 327.2 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 20. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 65.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 65.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 207.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 216 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17 mljrd. euro (līdz 846.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 22. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 15. janvāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 15. janvāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.2 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.3 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 148.9 mljrd. euro +3.3 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 15.8 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 529.7 mljrd. euro +14.5 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 123.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2 mljrd. euro (līdz 549.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 307 971 −434
  2.1 SVF debitoru parādi 80 392 35
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 227 580 −469
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 839 1 913
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21 607 59
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21 607 59
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 534 762 −590
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 65 197 −545
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 469 543 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 22 −45
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 114 651 2 816
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 202 092 16 660
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 846 725 17 008
  7.2 Pārējie vērtspapīri 355 367 −348
8 Valdības parāds euro 25 145 0
9 Pārējie aktīvi 217 747 −4 162
Kopā aktīvi 2 794 527 16 263
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 061 502 −4 101
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 757 158 −6 521
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 549 568 2 034
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 207 420 −8 542
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 170 −12
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 069 199
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 204 859 26 489
  5.1 Saistības pret valdību 117 424 22 037
  5.2 Pārējās saistības 87 436 4 452
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39 120 967
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 299 1 809
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 660 −543
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 660 −543
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 213 874 −2 038
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 97 635 1
Kopā pasīvi 2 794 527 16 263

Kontaktinformācija presei