Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.1.2016

26.1.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.1.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 270,7 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
21.1.2016  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 125 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 102 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 355,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,1 miljardilla eurolla 1 061,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 22 miljardilla eurolla 117,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 8 miljardilla eurolla 327,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.1.2016 erääntyi 65,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 65,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 207,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 216 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17 miljardilla eurolla 846,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 22.1.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,2 miljardia euroa - -0,4 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,3 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 148,9 miljardia euroa +3,3 miljardia euroa -0,4 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 15,8 miljardia euroa +0,4 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 529,7 miljardia euroa +14,5 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 123,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2 miljardilla eurolla 549,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 307 971 −434
  2.1 Saamiset IMF:ltä 80 392 35
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 227 580 −469
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 839 1 913
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 607 59
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 607 59
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 534 762 −590
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 65 197 −545
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 469 543 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 22 −45
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 114 651 2 816
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 202 092 16 660
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 846 725 17 008
  7.2 Muut arvopaperit 355 367 −348
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 145 0
9 Muut saamiset 217 747 −4 162
Vastaavaa yhteensä 2 794 527 16 263
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 061 502 −4 101
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 757 158 −6 521
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 549 568 2 034
  2.2 Talletusmahdollisuus 207 420 −8 542
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 170 −12
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 069 199
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 204 859 26 489
  5.1 Julkisyhteisöt 117 424 22 037
  5.2 Muut 87 436 4 452
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 120 967
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 299 1 809
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 660 −543
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 660 −543
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 213 874 −2 038
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 97 635 1
Vastattavaa yhteensä 2 794 527 16 263

Yhteyshenkilöt