Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 януари 2016 г.

26 януари 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 22 януари 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,2 млрд. евро до 270,7 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
21 януари 2016 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 125 млн. щатски долара 102 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 355,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 4,1 млрд. евро до 1061,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 22 млрд. евро до 117,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 8 млрд. евро до 327,2 млрд. евро. На 20 януари 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 65,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 65,2 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 207,4 млрд. евро (при 216 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 17 млрд. евро до 846,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 22 януари 2016 г. Разлика спрямо 15 януари 2016 г. – покупки Разлика спрямо 15 януари 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,2 млрд. евро - -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,3 млрд. евро - -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 148,9 млрд. евро +3,3 млрд. евро -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 15,8 млрд. евро +0,4 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 529,7 млрд. евро +14,5 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 123,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 2 млрд. евро до 549,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 338 713 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 307 971 −434
  2.1 Вземания от МВФ 80 392 35
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 227 580 −469
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 839 1 913
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 607 59
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 607 59
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 534 762 −590
  5.1 Основни операции по рефинансиране 65 197 −545
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 469 543 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 22 −45
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 114 651 2 816
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 202 092 16 660
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 846 725 17 008
  7.2 Други ценни книжа 355 367 −348
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 145 0
9 Други активи 217 747 −4 162
Общо активи 2 794 527 16 263
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 061 502 −4 101
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 757 158 −6 521
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 549 568 2 034
  2.2 Депозитно улеснение 207 420 −8 542
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 170 −12
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 069 199
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 204 859 26 489
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 117 424 22 037
  5.2 Други задължения 87 436 4 452
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 120 967
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 299 1 809
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 660 −543
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 660 −543
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0
10 Други задължения 213 874 −2 038
11 Сметки за преоценка 346 172 0
12 Капитал и резерви 97 635 1
Общо пасиви 2 794 527 16 263

Данни за контакт за медиите