Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. jaanuar 2016

26. jaanuar 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

22. jaanuaril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,2 miljardi euro võrra 270,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
21. jaanuar 2016  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 125 miljonit USA dollarit 102 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 355,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 4,1 miljardi euro võrra 1061,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 22 miljardi euro võrra 117,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 8 miljardi euro võrra 327,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. jaanuaril 2016 möödus 65,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 65,2 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 207,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 216 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17 miljardi euro võrra 846,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 22. jaanuar 2016 Erinevus võrreldes 15. jaanuariga 2016 – ost Erinevus võrreldes 15. jaanuariga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,2 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,3 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 148,9 miljardit eurot +3,3 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 15,8 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 529,7 miljardit eurot +14,5 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 123,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2 miljardi euro võrra 549,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 307 971 −434
  2.1 Nõuded RVFle 80 392 35
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 227 580 −469
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 839 1 913
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 607 59
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 607 59
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 534 762 −590
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 65 197 −545
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 469 543 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 22 −45
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 114 651 2 816
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 202 092 16 660
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 846 725 17 008
  7.2 Muud väärtpaberid 355 367 −348
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 145 0
9 Muud varad 217 747 −4 162
Varad kokku 2 794 527 16 263
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 061 502 −4 101
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 757 158 −6 521
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 549 568 2 034
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 207 420 −8 542
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 170 −12
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 069 199
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 204 859 26 489
  5.1 Valitsussektor 117 424 22 037
  5.2 Muud kohustused 87 436 4 452
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 120 967
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 299 1 809
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 660 −543
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 660 −543
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 213 874 −2 038
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 97 635 1
Kohustused kokku 2 794 527 16 263

Kontaktandmed