Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 stycznia 2016 roku

26 stycznia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22 stycznia 2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR do poziomu 270,7 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
21 stycznia 2016  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 125 mln USD 102 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 355,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,1 mld EUR do poziomu 1 061,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 22 mld EUR do poziomu 117,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 8 mld EUR do poziomu 327,2 mld EUR. W środę 20 stycznia 2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 65,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 65,2 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 207,4 mld EUR (wobec 216 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17 mld EUR do poziomu 846,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 22.01.2016 Różnica wobec 15.01.2016 – zakup Różnica wobec 15.01.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,2 mld EUR –0,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,3 mld EUR –0,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 148,9 mld EUR +3,3 mld EUR –0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 15,8 mld EUR +0,4 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 529,7 mld EUR +14,5 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 123,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2 mld EUR do poziomu 549,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 307.971 −434
  2.1 Należności od MFW 80.392 35
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 227.580 −469
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.839 1.913
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.607 59
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.607 59
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 534.762 −590
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 65.197 −545
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 469.543 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 22 −45
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 114.651 2.816
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.202.092 16.660
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 846.725 17.008
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 355.367 −348
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.145 0
9 Pozostałe aktywa 217.747 −4.162
Aktywa razem 2.794.527 16.263
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.061.502 −4.101
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 757.158 −6.521
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 549.568 2.034
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 207.420 −8.542
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 170 −12
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.069 199
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 204.859 26.489
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 117.424 22.037
  5.2 Pozostałe zobowiązania 87.436 4.452
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.120 967
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.299 1.809
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.660 −543
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.660 −543
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 213.874 −2.038
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.635 1
Pasywa razem 2.794.527 16.263

Kontakt z mediami