Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 januari 2016

26 januari 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 januari 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 270,7 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
21 januari 2016  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 125 miljoen USD 102 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 355,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,1 miljard naar EUR 1.061,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 22 miljard naar EUR 117,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 8 miljard naar EUR 327,2 miljard. Op woensdag 20 januari 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 65,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 65,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 207,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 216 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17 miljard naar EUR 846,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 22 januari 2016 Verschil t.o.v. 15 januari 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 15 januari 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,2 miljard - -EUR 0,4 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,3 miljard - -EUR 0,3 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 148,9 miljard +EUR 3,3 miljard -EUR 0,4 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 15,8 miljard +EUR 0,4 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven activa EUR 529,7 miljard +EUR 14,5 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 123,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2 miljard naar EUR 549,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 307.971 −434
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.392 35
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 227.580 −469
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.839 1.913
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.607 59
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.607 59
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 534.762 −590
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 65.197 −545
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 469.543 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 22 −45
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 114.651 2.816
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.202.092 16.660
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 846.725 17.008
  7.2 Overige waardepapieren 355.367 −348
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.145 0
9 Overige activa 217.747 −4.162
Totaal activa 2.794.527 16.263
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.061.502 −4.101
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 757.158 −6.521
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 549.568 2.034
  2.2 Depositofaciliteit 207.420 −8.542
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 170 −12
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.069 199
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 204.859 26.489
  5.1 Overheid 117.424 22.037
  5.2 Overige verplichtingen 87.436 4.452
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.120 967
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.299 1.809
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.660 −543
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.660 −543
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 213.874 −2.038
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 97.635 1
Totaal passiva 2.794.527 16.263

Contactpersonen voor de media