Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. květnu 2015

19. května 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. května 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,1 mld. EUR na 271,2 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,2 mld. EUR na 373,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,6 mld. EUR na 1 028,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 15,7 mld. EUR na 70 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 2,8 mld. EUR na 398,4 mld. EUR. Ve středu 13. května 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 95,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 90,6 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 101,1 mld. EUR (oproti 108,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 16,8 mld. EUR na 384 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 15. květnu 2015 Rozdíl v porovnání s 8. květnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 8. květnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 25,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 80,8 mld. EUR +2,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 6,1 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 122,5 mld. EUR +13,7 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 138,1 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,3 mld. EUR na 306,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 966 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 301 524 −1 321
  2.1 Pohledávky za MMF 82 299 −759
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 219 225 −562
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 490 21
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 214 88
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 214 88
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 499 450 −4 585
  5.1 Hlavní refinanční operace 90 622 −4 611
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 408 748 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 79 26
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 130 254 1 697
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 757 860 15 573
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 384 003 16 782
  7.2 Ostatní cenné papíry 373 857 −1 209
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 748 0
9 Ostatní aktiva 229 122 −698
Aktiva celkem 2 388 627 10 774
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 028 925 1 607
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 407 327 −175
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 306 277 7 254
  2.2 Vkladová facilita 101 050 −7 429
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 498 9
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 132 518 16 152
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 70 030 15 678
  5.2 Ostatní závazky 62 488 474
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 28 143 −5 688
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 080 −170
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 092 −995
  8.1 Vklady a ostatní závazky 7 092 −995
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 216 958 1
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 96 131 33
Pasiva celkem 2 388 627 10 774

Kontakty pro média