Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. gegužės 15 d.

2015 m. gegužės 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. gegužės 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 271,2 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 373,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 1 028,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,7 mlrd. eurų – iki 70 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 398,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. gegužės 13 d., baigėsi 95,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 90,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (nesikeitė palyginti su užpraeita savaite), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 101,1 mlrd. eurų (palyginti su 108,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 16,8 mlrd. eurų – iki 384 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. gegužės 15 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. gegužės 8 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. gegužės 8 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 25,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 80,8 mlrd. eurų +2,8 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 6,1 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 122,5 mlrd. eurų +13,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 138,1 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,3 mlrd. eurų – iki 306,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 966 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 301 524 −1 321
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 82 299 −759
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 219 225 −562
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 490 21
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 214 88
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 214 88
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 499 450 −4 585
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 90 622 −4 611
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 408 748 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 79 26
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 130 254 1 697
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 757 860 15 573
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 384 003 16 782
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 373 857 −1 209
8 Valdžios skola eurais 25 748 0
9 Kitas turtas 229 122 −698
Visas turtas 2 388 627 10 774
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 028 925 1 607
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 407 327 −175
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 306 277 7 254
  2.2 Indėlių galimybė 101 050 −7 429
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 498 9
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 132 518 16 152
  5.1 Valdžiai 70 030 15 678
  5.2 Kiti įsipareigojimai 62 488 474
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 28 143 −5 688
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 080 −170
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 092 −995
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 092 −995
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 958 1
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 96 131 33
Visi įsipareigojimai 2 388 627 10 774

Kontaktai žiniasklaidai