Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 maj 2015

19 maj 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 15 maj 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 271,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 373,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 1 028,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 15,7 miljarder EUR till 70 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 2,8 miljarder EUR till 398,4 miljarder EUR. Onsdagen den 13 maj 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 95,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 90,6 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 101,1 miljarder EUR (jämfört med 108,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 16,8 miljarder EUR till 384 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 15 maj 2015 Förändring jämfört med den 8 maj 2015 – Köp Förändring jämfört med den 8 maj 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 25,3 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,3 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 80,8 miljarder EUR +2,8 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 6,1 miljarder EUR +0,3 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 122,5 miljarder EUR +13,7 miljarder EUR -
Värdepappersprogram 138,1 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,3 miljarder EUR till 306,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.966 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 301.524 −1.321
  2.1 Fordringar på IMF 82.299 −759
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 219.225 −562
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.490 21
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.214 88
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.214 88
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 499.450 −4.585
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 90.622 −4.611
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 408.748 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 79 26
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 130.254 1.697
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 757.860 15.573
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 384.003 16.782
  7.2 Andra värdepapper 373.857 −1.209
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.748 0
9 Övriga tillgångar 229.122 −698
Summa tillgångar 2.388.627 10.774
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.028.925 1.607
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 407.327 −175
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 306.277 7.254
  2.2 Inlåningsfacilitet 101.050 −7.429
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.498 9
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 132.518 16.152
  5.1 Offentliga sektorn 70.030 15.678
  5.2 Övriga skulder 62.488 474
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 28.143 −5.688
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.080 −170
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.092 −995
  8.1 Inlåning och övriga skulder 7.092 −995
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 216.958 1
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 96.131 33
Summa skulder 2.388.627 10.774

Kontakt för media