Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 mai 2015

19 mai 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 mai 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 0,1 miliarde EUR, până la 271,2 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 1,2 miliarde EUR, până la 373,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o creștere de 1,6 miliarde EUR, până la 1 028,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 15,7 miliarde EUR, până la 70 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 2,8 miliarde EUR, până la 398,4 miliarde EUR. Miercuri, 13 mai 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 95,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 90,6 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel nemodificat față de cel înregistrat în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 101,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 108,5 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 16,8 miliarde EUR, până la 384 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 15 mai 2015 Modificări față de 8 mai 2015 – achiziții Modificări față de 8 mai 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 25,3 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,3 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 80,8 miliarde EUR +2,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 6,1 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 122,5 miliarde EUR +13,7 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 138,1 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 7,3 miliarde EUR, până la 306,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 966 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 301 524 −1 321
  2.1 Creanţe asupra FMI 82 299 −759
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 219 225 −562
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 490 21
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 214 88
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 214 88
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 499 450 −4 585
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 90 622 −4 611
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 408 748 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 79 26
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 130 254 1 697
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 757 860 15 573
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 384 003 16 782
  7.2 Alte titluri 373 857 −1 209
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 748 0
9 Alte active 229 122 −698
Total active 2 388 627 10 774
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 028 925 1 607
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 407 327 −175
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 306 277 7 254
  2.2 Facilitatea de depozit 101 050 −7 429
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 498 9
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 132 518 16 152
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 70 030 15 678
  5.2 Alte angajamente 62 488 474
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 28 143 −5 688
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 080 −170
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 092 −995
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 092 −995
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 216 958 1
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 96 131 33
Total pasive 2 388 627 10 774

Contacte media