Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 май 2015 г.

19 май 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 15 май 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,1 млрд. евро до 271,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,2 млрд. евро до 373,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,6 млрд. евро до 1028,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 15,7 млрд. евро до 70 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,8 млрд. евро до 398,4 млрд. евро. На 13 май 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 95,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 90,6 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 101,1 млрд. евро (при 108,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 16,8 млрд. евро до 384 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 15 май 2015 г. Разлика спрямо 8 май 2015 г. – покупки Разлика спрямо 8 май 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 25,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 80,8 млрд. евро +2,8 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 6,1 млрд. евро +0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 122,5 млрд. евро +13,7 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 138,1 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 7,3 млрд. евро до 306,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 966 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 301 524 −1 321
  2.1 Вземания от МВФ 82 299 −759
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 219 225 −562
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 490 21
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 214 88
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 214 88
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 499 450 −4 585
  5.1 Основни операции по рефинансиране 90 622 −4 611
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 408 748 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 79 26
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 130 254 1 697
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 757 860 15 573
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 384 003 16 782
  7.2 Други ценни книжа 373 857 −1 209
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 748 0
9 Други активи 229 122 −698
Общо активи 2 388 627 10 774
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 028 925 1 607
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 407 327 −175
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 306 277 7 254
  2.2 Депозитно улеснение 101 050 −7 429
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 498 9
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 132 518 16 152
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 70 030 15 678
  5.2 Други задължения 62 488 474
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 28 143 −5 688
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 080 −170
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 092 −995
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 092 −995
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 216 958 1
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 96 131 33
Общо пасиви 2 388 627 10 774

Данни за контакт за медиите