Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 15. maijā

2015.19.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 15. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 271.2 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 373.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 1 028.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 15.7 mljrd. euro (līdz 70 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 2.8 mljrd. euro (līdz 398.4 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 13. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 95.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 90.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (nemainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 101.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 108.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 16.8 mljrd. euro (līdz 384 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 15. maijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 8. maiju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 8. maiju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 25.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 80.8 mljrd. euro +2.8 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 6.1 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 122.5 mljrd. euro +13.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 138.1 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 7.3 mljrd. euro (līdz 306.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,966 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 301,524 −1,321
  2.1 SVF debitoru parādi 82,299 −759
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 219,225 −562
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39,490 21
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,214 88
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,214 88
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 499,450 −4,585
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 90,622 −4,611
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 408,748 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 79 26
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 130,254 1,697
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 757,860 15,573
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 384,003 16,782
  7.2 Pārējie vērtspapīri 373,857 −1,209
8 Valdības parāds euro 25,748 0
9 Pārējie aktīvi 229,122 −698
Kopā aktīvi 2,388,627 10,774
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,028,925 1,607
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 407,327 −175
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 306,277 7,254
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 101,050 −7,429
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,498 9
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 132,518 16,152
  5.1 Saistības pret valdību 70,030 15,678
  5.2 Pārējās saistības 62,488 474
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,143 −5,688
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,080 −170
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,092 −995
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,092 −995
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 216,958 1
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 96,131 33
Kopā pasīvi 2,388,627 10,774

Kontaktinformācija presei