Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. maja 2015

19. maj 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. maja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 271,2 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 373,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,6 milijarde EUR na 1.028,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 15,7 milijarde EUR na 70 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 2,8 milijarde EUR na 398,4 milijarde EUR. V sredo, 13. maja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 95,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 90,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 101,1 milijarde EUR (v primerjavi s 108,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 16,8 milijarde EUR na 384 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 15. maja 2015 Razlika od 8. maja 2015 – kupljeno Razlika od 8. maja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 25,3 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,3 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 80,8 milijarde EUR +2,8 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 6,1 milijarde EUR 0,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 122,5 milijarde EUR 13,7 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 138,1 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 7,3 milijarde EUR na 306,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.966 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 301.524 −1.321
  2.1 Terjatve do MDS 82.299 −759
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 219.225 −562
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.490 21
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.214 88
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.214 88
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 499.450 −4.585
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 90.622 −4.611
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 408.748 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 79 26
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 130.254 1.697
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 757.860 15.573
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 384.003 16.782
  7.2 Drugi vrednostni papirji 373.857 −1.209
8 Dolg širše države v EUR 25.748 0
9 Druga sredstva 229.122 −698
Skupaj sredstva 2.388.627 10.774
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.028.925 1.607
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 407.327 −175
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 306.277 7.254
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 101.050 −7.429
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.498 9
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 132.518 16.152
  5.1 Širša država 70.030 15.678
  5.2 Druge obveznosti 62.488 474
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 28.143 −5.688
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.080 −170
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.092 −995
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.092 −995
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 216.958 1
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 96.131 33
Skupaj obveznosti 2.388.627 10.774

Stiki za medije