Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. maj 2015

19. maj 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. maj 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 271,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,2 mia. euro til 373,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,6 mia. euro til 1.028,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 15,7 mia. euro til 70 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2,8 mia. euro til 398,4 mia. euro. Onsdag den 13. maj 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 95,2 mia. euro, og en ny på 90,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 101,1 mia. euro (mod 108,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 16,8 mia. euro til 384 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 15. maj 2015 Ændring i forhold til 8. maj 2015 – opkøb Ændring i forhold til 8. maj 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 25,3 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 11,3 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 80,8 mia. euro +2,8 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 6,1 mia. euro +0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 122,5 mia. euro +13,7 mia. euro -
Securities Markets Programme 138,1 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,3 mia. euro til 306,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.966 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 301.524 −1.321
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 82.299 −759
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 219.225 −562
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.490 21
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.214 88
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.214 88
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 499.450 −4.585
  5.1 Primære markedsoperationer 90.622 −4.611
  5.2 Langfristede markedsoperationer 408.748 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 79 26
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 130.254 1.697
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 757.860 15.573
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 384.003 16.782
  7.2 Andre værdipapirer 373.857 −1.209
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.748 0
9 Andre aktiver 229.122 −698
Aktiver i alt 2.388.627 10.774
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.028.925 1.607
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 407.327 −175
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 306.277 7.254
  2.2 Indlånsfacilitet 101.050 −7.429
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.498 9
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 132.518 16.152
  5.1 Offentlig forvaltning og service 70.030 15.678
  5.2 Andre forpligtelser 62.488 474
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 28.143 −5.688
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.080 −170
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.092 −995
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.092 −995
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 216.958 1
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 96.131 33
Passiver i alt 2.388.627 10.774

Medie- og pressehenvendelser