Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.5.2015

19.5.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.5.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 271,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,2 miljardilla eurolla 373,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 1 028,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 15,7 miljardilla eurolla 70 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 2,8 miljardilla eurolla 398,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.5.2015 erääntyi 95,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 90,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 101,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 108,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 16,8 miljardilla eurolla 384 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 15.5.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 25,3 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,3 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 80,8 miljardia euroa +2,8 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 6,1 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 122,5 miljardia euroa +13,7 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 138,1 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 7,3 miljardilla eurolla 306,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 966 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 301 524 −1 321
  2.1 Saamiset IMF:ltä 82 299 −759
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 219 225 −562
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 490 21
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 214 88
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 214 88
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 499 450 −4 585
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 90 622 −4 611
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 408 748 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 79 26
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 130 254 1 697
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 757 860 15 573
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 384 003 16 782
  7.2 Muut arvopaperit 373 857 −1 209
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 748 0
9 Muut saamiset 229 122 −698
Vastaavaa yhteensä 2 388 627 10 774
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 028 925 1 607
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 407 327 −175
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 306 277 7 254
  2.2 Talletusmahdollisuus 101 050 −7 429
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 498 9
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 132 518 16 152
  5.1 Julkisyhteisöt 70 030 15 678
  5.2 Muut 62 488 474
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 28 143 −5 688
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 080 −170
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 092 −995
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 092 −995
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 216 958 1
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 96 131 33
Vastattavaa yhteensä 2 388 627 10 774

Yhteyshenkilöt