Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 maja 2015 r.

19 maja 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 15 maja 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 271,2 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,2 mld EUR do poziomu 373,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,6 mld EUR do poziomu 1028,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 15,7 mld EUR do poziomu 70 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 2,8 mld EUR do poziomu 398,4 mld EUR. W środę 13 maja 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 95,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 90,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 101,1 mld EUR (wobec 108,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 16,8 mld EUR do poziomu 384 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 15.05.2015 Różnica wobec 8.05.2015 – zakup Różnica wobec 8.05.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 25,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 80,8 mld EUR +2,8 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 6,1 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 122,5 mld EUR +13,7 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 138,1 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 7,3 mld EUR do poziomu 306,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.966 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 301.524 −1.321
  2.1 Należności od MFW 82.299 −759
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 219.225 −562
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.490 21
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.214 88
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.214 88
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 499.450 −4.585
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 90.622 −4.611
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 408.748 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 79 26
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 130.254 1.697
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 757.860 15.573
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 384.003 16.782
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 373.857 −1.209
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.748 0
9 Pozostałe aktywa 229.122 −698
Aktywa razem 2.388.627 10.774
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.028.925 1.607
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 407.327 −175
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 306.277 7.254
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 101.050 −7.429
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.498 9
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 132.518 16.152
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 70.030 15.678
  5.2 Pozostałe zobowiązania 62.488 474
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 28.143 −5.688
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.080 −170
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.092 −995
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.092 −995
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 216.958 1
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 96.131 33
Pasywa razem 2.388.627 10.774

Kontakt z mediami