Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 mei 2015

19 mei 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 mei 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 271,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,2 miljard naar EUR 373,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,6 miljard naar EUR 1.028,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 15,7 miljard naar EUR 70 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 2,8 miljard naar EUR 398,4 miljard. Op woensdag 13 mei 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 95,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 90,6 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 101,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 108,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 16,8 miljard naar EUR 384 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 15 mei 2015 Verschil ten opzichte van 8 mei 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 8 mei 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 25,3 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,3 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 80,8 miljard +EUR 2,8 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 6,1 miljard +EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 122,5 miljard +EUR 13,7 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 138,1 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,3 miljard naar EUR 306,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.966 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 301.524 −1.321
  2.1 Vorderingen op het IMF 82.299 −759
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 219.225 −562
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.490 21
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.214 88
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.214 88
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 499.450 −4.585
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 90.622 −4.611
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 408.748 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 79 26
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 130.254 1.697
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 757.860 15.573
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 384.003 16.782
  7.2 Overige waardepapieren 373.857 −1.209
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.748 0
9 Overige activa 229.122 −698
Totaal activa 2.388.627 10.774
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.028.925 1.607
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 407.327 −175
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 306.277 7.254
  2.2 Depositofaciliteit 101.050 −7.429
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.498 9
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 132.518 16.152
  5.1 Overheid 70.030 15.678
  5.2 Overige verplichtingen 62.488 474
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.143 −5.688
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.080 −170
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.092 −995
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.092 −995
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 216.958 1
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 96.131 33
Totaal passiva 2.388.627 10.774
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media