Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 15. svibnja 2015.

19. svibnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 15. svibnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,1 mlrd. EUR na 271,2 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,2 mlrd. EUR na 373,9 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,6 mlrd. EUR na 1.028,9 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 15,7 mlrd. EUR na 70 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 2,8 mlrd. EUR na 398,4 mlrd. EUR. U srijedu, 13. svibnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 95,2 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 90,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 101,1 mlrd. EUR (u odnosu na 108,5 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 16,8 mlrd. EUR na 384 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 15. svibnja 2015. Razlika u odnosu na 8. svibnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 8. svibnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 25,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 80,8 mlrd. EUR +2,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 6,1 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 122,5 mlrd. EUR +13,7 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 138,1 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 7,3 mlrd. EUR na 306,3 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 966 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 301 524 −1 321
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 82 299 −759
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 219 225 −562
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 39 490 21
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 214 88
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 214 88
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 499 450 −4 585
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 90 622 −4 611
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 408 748 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 79 26
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 130 254 1 697
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 757 860 15 573
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 384 003 16 782
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 373 857 −1 209
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 748 0
9 Ostala imovina 229 122 −698
Ukupno imovina 2 388 627 10 774
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 028 925 1 607
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 407 327 −175
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 306 277 7 254
  2.2 Novčani depoziti 101 050 −7 429
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 498 9
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 132 518 16 152
  5.1 Opća država 70 030 15 678
  5.2 Ostale obveze 62 488 474
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 28 143 −5 688
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 080 −170
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 092 −995
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 092 −995
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 216 958 1
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 96 131 33
Ukupno obveze 2 388 627 10 774

Kontaktni podatci za medije