Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. máju 2015

19. mája 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. mája 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 271,2 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,2 mld. EUR na 373,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,6 mld. EUR na 1 028,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 15,7 mld. EUR na 70 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 2,8 mld. EUR na 398,4 mld. EUR. V stredu 13. mája 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 95,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 90,6 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 101,1 mld. EUR (v porovnaní so 108,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 16,8 mld. EUR na 384 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 15. máju 2015 Zmena oproti 8. máju 2015: nákup Zmena oproti 8. máju 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 25,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 80,8 mld. EUR +2,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 6,1 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 122,5 mld. EUR +13,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 138,1 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 7,3 mld. EUR na 306,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 966 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 301 524 −1 321
  2.1 Pohľadávky voči MMF 82 299 −759
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 219 225 −562
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 490 21
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 214 88
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 214 88
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 499 450 −4 585
  5.1 Hlavné refinančné operácie 90 622 −4 611
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 408 748 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 79 26
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 130 254 1 697
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 757 860 15 573
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 384 003 16 782
  7.2 Ostatné cenné papiere 373 857 −1 209
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 748 0
9 Ostatné aktíva 229 122 −698
Aktíva spolu 2 388 627 10 774
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 028 925 1 607
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 407 327 −175
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 306 277 7 254
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 101 050 −7 429
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 498 9
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 132 518 16 152
  5.1 Verejná správa 70 030 15 678
  5.2 Ostatné záväzky 62 488 474
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 143 −5 688
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 080 −170
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 092 −995
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 092 −995
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 216 958 1
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 96 131 33
Pasíva spolu 2 388 627 10 774

Kontakt pre médiá