Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. květnu 2015

12. května 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. května 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 1,5 mld. EUR na 271,3 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 375,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,8 mld. EUR na 1 027,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 4,1 mld. EUR na 54,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 14,2 mld. EUR na 395,5 mld. EUR. Ve středu 6. května 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 108,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 95,2 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 108,5 mld. EUR (oproti 107,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 16,4 mld. EUR na 367,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 8. květnu 2015 Rozdíl v porovnání s 1. květnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 1. květnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 25,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,3 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 78,0 mld. EUR +2,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 5,8 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 108,7 mld. EUR +13,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 138,1 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,2 mld. EUR na 299 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 966 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 302 846 −1 658
  2.1 Pohledávky za MMF 83 059 −309
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 219 787 −1 349
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 470 1 080
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 126 387
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 126 387
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 504 035 −13 239
  5.1 Hlavní refinanční operace 95 233 −13 252
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 408 748 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 54 13
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 128 556 1 449
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 742 287 17 381
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 367 221 16 378
  7.2 Ostatní cenné papíry 375 066 1 004
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 748 0
9 Ostatní aktiva 229 820 −101
Aktiva celkem 2 377 854 5 300
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 027 319 764
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 407 502 −290
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 299 023 −1 213
  2.2 Vkladová facilita 108 480 925
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 489 60
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 116 366 3 638
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 54 351 4 066
  5.2 Ostatní závazky 62 015 −429
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 33 832 −838
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 249 −4
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 087 969
  8.1 Vklady a ostatní závazky 8 087 969
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 216 958 1 002
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 96 098 0
Pasiva celkem 2 377 854 5 300

Kontakty pro média