Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 maja 2015 r.

12 maja 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 8 maja 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,5 mld EUR do poziomu 271,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1 mld EUR do poziomu 375,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,8 mld EUR do poziomu 1027,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4,1 mld EUR do poziomu 54,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 14,2 mld EUR do poziomu 395,5 mld EUR. W środę 6 maja 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 108,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 95,2 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 108,5 mld EUR (wobec 107,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 16,4 mld EUR do poziomu 367,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 8.05.2015 Różnica wobec 1.05.2015 – zakup Różnica wobec 1.05.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 25,3 mld EUR –0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,3 mld EUR –0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 78,0 mld EUR +2,9 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 5,8 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 108,7 mld EUR +13,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 138,1 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,2 mld EUR do poziomu 299 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.966 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 302.846 −1.658
  2.1 Należności od MFW 83.059 −309
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 219.787 −1.349
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.470 1.080
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.126 387
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.126 387
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 504.035 −13.239
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 95.233 −13.252
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 408.748 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 54 13
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 128.556 1.449
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 742.287 17.381
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 367.221 16.378
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 375.066 1.004
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.748 0
9 Pozostałe aktywa 229.820 −101
Aktywa razem 2.377.854 5.300
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.027.319 764
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 407.502 −290
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 299.023 −1.213
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 108.480 925
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.489 60
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 116.366 3.638
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 54.351 4.066
  5.2 Pozostałe zobowiązania 62.015 −429
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 33.832 −838
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.249 −4
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.087 969
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.087 969
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 216.958 1.002
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 96.098 0
Pasywa razem 2.377.854 5.300

Kontakt z mediami